Rapporter / inventeringar

Rapporter / Inventeringar / skrivelser

i datumordning.

Datum

 

2019-02-05

Rädda Svartedalen verksamhetsberättelse 2018 2019-02-04 stig (1)

2019-01-06

Klargörande av DNVGLs bedömning av klagomålen utg1 Behov av kompletteringar och klargörande av DNVGL:s bedömning av klagomålen från föreningen ”Rädda Svartedalens Vildmark”.

2018-12-07

Samråd om skogsbruksåtgärder

2018-11-01

2018-10-02

2018-09-13

2018-07-28

Begäran om att Sveaskog avvaktar med utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om skydd av området genom naturreservat.

2018-07-04

2018-06-28

2018-02-20

2018-02-02

Rädda Svartedalens Vildmark aktuella frågor jan-Feb 2018

2018-01-22

skogsbruksplan-halt.pdf

2017-11-11

Remissyttrande över uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områdena SE0520166, Svartedalens naturskogar och SE520142, Svartedalen.

2017-09-18

Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Länsstyrelsen har uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna till länets Natura 2000-områden. Uppdraget kommer att pågå till och med december. Idag läggs ytterligare bevarandeplaner upp på hemsidan för synpunkter.

2017-02

Samråd om gallring och föryngringsavverkning inom Svartedalen 1:23

2017-

Gallring 2017 Svartedalen 1:23 Södra området, Grandalen, Bokedalen, Springebacken, Tvängen

2016-11

Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun Beslut

 

Klagomål Svartedalen Bakgrund Klagomålet rör ett antal punkter där den klagande anser att fastighetsägaren samt Skogssällskapet ej har tagit hänsyn till den klagandes synpunkter eller följt gällande FSC standard. Efter en första kontakt så har synpunkterna sammanfattats i fyra punkter.

 

Fortsatta avverkningar, skador på natur- och friluftsvärden, upplevelsevärden, anordningar och kulturobjekt i Svartedalen, markägare Våge Svensson

 

Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2016-09-20, Dnr 515-9347-2016, till Mark- och Miljödomstolen ang. Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun, utvecklad talan, Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark

 

Exempel på avverkningar i strid med miljöbalkens hänsynsregler och enligt angiven

 

hänsyn i skogsägarens avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

2016-10-21

Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2016-09-20, Dnr 515-9347-2016, till Mark- och Miljödomstolen ang. Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun, utvecklad talan, Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark

2016-10-17

BILAGA 3 Exempel på avverkningar i strid med miljöbalkens hänsynsregler och enligt angiven

 

hänsyn i skogsägarens avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

2016-10-

Rädda Svartedalens Vildmark följer upp skogsbruket och de många avverkningar som har skett under de senaste två åren. Vi är kritiska både mot FSC och de skogsbruk som har bedrivits av Skogssällskapet för markägaren i naturreservatet och i Natura 2000-området..

2016-09-28

”Vindkraftprojekt Dalen” i Svartedalen Information till dig som är närboende

 

Vindkraftsindustrin hotar förstöra den ”Svenska pärlan” SVARTEDALEN

 

Protestbrev till kommunen.pdf

 

Naturskyddsföreningen i Kungälv och Rädda Svartedalens Vildmark vill ge följande synpunkter på anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bygglov för 2 vindkraftverk i Dalen, fastigheten Rönning 1:1.

2016-09-20

Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun

2016-09-

VIKTIGT! Två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen!

Kungörelse om att Kungälvs Energi söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet och bygglov för två vindkraftverk i Dalen i Svartedalen har gått ut.

Alla handlingar finns att läsa på kundcenter eller digitalt på Kungälvs kommuns hemsida. www.kungalv.se/vindkraftdalen

 

Handläggarna på Miljö- och bygglovsenheten vill ha dina synpunkter senast 28 september:

Adress: Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad, Stadshuset, 442 81 Kungälv eller mejla kommun@kungalv.se

Märk dokumenten med TMN-2014-295 och MOBMN-2014-449

 

Skriv gärna med egna ord vad ni tycker. Det behöver inte vara mycket. Fakta och argument finns i bifogade dokument.

 

2016-06-

Olof Pehrsson avled i Tjuvkil den 14 juni i år. Han var född 1924 och blev 91 år gammal. Olof hade en lång karriär bakom sig, först som folkskollärare och därefter som docent och forskare vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hans specialitet var främst fågelforskning och han var verksam upp i hög ålder. Olof blev en av Sveriges ledande våtmarksexperter med inriktning framför allt på vadarfåglar.

Läs mer här.

2016-03-30

Fortsatta avverkningar, skador på natur- och friluftsvärden, upplevelsevärden, anordningar och kulturobjekt i Svartedalen, markägare Våge Svensson

2016-03-04

Här kommer svar från FSC på vår anmälan om överträdelse av FSC:s regelverk (inom Våge Svensons skogsbruksområdet)

Anmälan om avverkning_2014-01-21

Klagomål till FSC 2015-10-13 skogsbruk slut

Svar från FSC 2016-02-26

RSV skrivelse Våge Skogssällsk 2015-06-16

RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan

Avverkning i bäckravin

Avverkning A68398-2014 4

FSC svars bearbetat Stig och Kåre 2016-01-28

2016-02-22

Klagomål Svartedalen

2015-11-03

Remissyttrande över förslag om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde i Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner, 2015-09-23, Dnr 511-4899-2015

Svartedalen Analys Skogsbruk MN ND 2015.pdf

2015-10-13

Klagomål på tillämpningen av FSC:s skogsbruksstandard

2015-06-16

Betr. skogsbruksplanen och förslag på utvecklingsmöjligheter i Svartedalens naturreservat

2015-02-12

RSV synpunkter på ny Skogsbruksplan

Här kommer vår skrivelse till Våge Svensson och Skogssällskapet med synpunkter på arbetet med den nya skogsbruksplanen och några förslag på projekt i skogsbruksområdet. Michael Nilsson har bidragit med underlaget samt kartor enligt uppdrag.

Skrivelse

Rädda Svartedalens Vildmark tycker det är positivt att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på en ny kommande skogsbruksplan som omfattar Ert markinnehav i Svartedalens naturreservat.

Karta

2015-01-01

Skogsbruk i Svartedalens naturreservat

 

Skogsbruk i Svartedalens naturreservat Michael Nilsson 2015 MN Naturdokumenta

 

Förslag till natur- och landskapsekologisk hänsyn inför en ny skogsbruksplan inom Svartedalens naturreservat

2014-10-13

Beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde

2014-05

Olämplig vindkraftsetablering vid Dalen, Kungälvs kommun, med anledning av förekomst av flera lokaler av hedjohannesört, Hypericum pulcrum, samt häckande trana, Grus grus.

2013-11-27

Remissvar i sista stund kommer här (svar senast 28 nov). Ett kompletterande svar till Svenska Kraftnät KLICKA HÄR

2013-10-17

Länsstyrelsens svar ang. vår begäran om skydd av f.d. Kronorparken Hålt Klicka här för dokumentet

2013-09-01

EU-fåglar och skogsbruk

MN Naturdokumenta

Michael Nilsson

2013-06-19

Begäran om skydd av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd med anledning av avverkningsanmälan av värdefull skog på Brattås 1:1, ägare Sveaskog

Sveaskog har lämnat in en avverkningsanmälan på 6,2 hektar skog på fastigheten Brattås 1:1. Spekeröd Ucklum. Fastigheten ligger inom f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd (bilaga 1)

Avverkningsanmälan Anmälan berör ett stort område av naturskogskaraktär med omväxlande hällmarkspartier med äldre tallar med blåbärsris och ljung samt äldre grandominerad blandskog och våtmarker. I öster gränsar området till en djupt nedskuren bäckravin. I Hålt finns västlig taiga och..... Läs mer

2013-02-05

Betr. skydd av skogsmark och förhöjd hänsynsnivå inom produktionsskogsområdet i Svartedalens naturreservat

 

Förslag/analys av framtida inriktning av markanvändningen i Svartedalens naturreservat Michael Nilsson

2013-02-03

Svenska kraftnät har planer på att bygga en ny kraftledning genom Svartedalen.

Ett av förslagen går från Västergård via Dala, Ranneberg fram till befintlig 130kV -ledning vid Klarevatten.

Bifogar länken till Svenska kraftnäts hemsida samt Samrådshandlingar.

Det är informationsmöte den 5:e i Lilla Edet.

RSV yttrande samråd Svenska Kraftnät feb 2013.pdf

Samrådsunderlag_Stenkullen-Skogssater.pdf

RSV skrivelse till SNV (Lnst) ang ytterligare skydd feb 2013

Svartedalen karta avgransning forslag feb 2013

2013-12-04

Vad händer i Svartedalen?

En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA

Denna digra och innehållsrika rapport har sammanställts av MN Naturdokumenta, Michael Nilsson 2010 på uppdrag av Rädda Svartedalens Vildmark. Den finns nu även tillgänglig i digital form på vår hemsida ( se …). Den innehåller alla tänkbara uppgifter om Svartedalens naturreservat, friluftsliv, markägarfrågor, skogshistoria, naturvärden, Natura 2000, tidigare naturinventeringar och rödlistade arter samt hur läget är för särskilt skyddsvärda fågelarter i reservatet. Den belyser även skogsbruket och naturvårdskonflikterna kring avverkningar och skogsbruksplaner. Här redovisas även stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av skogsmarken på den öppna marknaden och vad det inneburit samt framtidsscenarier och förslag på strategi för ett utökat skydd av skogen i Svartedalens naturreservat. Kåre Ström Ordförande

Läs hela rapporten här, den är uppdelad i tre delar pga filstorleken

Del 1....pdf-fil 3,5Mb

Del 2....pdf-fil 5,3Mb

Del 3....pdf-fil 5,2Mb

Rödlistade arter sidan 41-42

2012-12-

Vad händer i Svartedalen? En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA

Ladda ner

Del 1....pdf-fil 3,5Mb

Del 2....pdf-fil 5,3Mb

Del 3....pdf-fil 5,2Mb

Rödlistade arter sidan 41-42

2012-11-18

Begäran om ändring i skötselplanen och åtgärder efter avverkningar, hyggen och skadade torpruiner i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område

2012-11

RSV skrivelse om återplantering mm nov 2012

2012-10-17

Rädda Svartedalens Vildmark

 

Begäran om samråd m.m. angående pågående avverkningar och andra problem i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område....pdf-fil

2012-01

Rädda Svartedalens Vildmark Till alla stödjande föreningar och enskilda medlemmar

 

RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Omslag

 

Rädda Svartedalens Vildmark får härmed redovisa följande verksamhetsberättelse för 2011, det fjortonde verksamhetsåret som formellt bildad förening, och med den huvudsakliga uppgiften att tillvarata Svartedalens natur-, kultur- och friluftsvärden inom Svartedalens f.d. kronoparker.

 

Rädda Svartedalens Vildmark Skrivelse till Rättsenheten

2011-11-17

PRESSKONFERENS Torsdag 17/11 Kl. 10.00

Lindesjöns P-plats, Svartedalens naturreservat

Vägbeskrivning: Kör Trollhättevägen från Kungälv och vidare norrut utefter Göta älvs västsida. .pdf-fil

2011-03

Gårdsjön. Hensbackastiftelsen har svarat och angett att de har ställt sig positiva till en inlösen av området, men Länsstyrelsen har uppgivit att de inte har ekonomiska resurser för detta. Länsstyrelsen har inte lämnat skriftligt svar ännu till oss i frågan.

Hensbackastiftelsen 6 okt.pdf

Länsstyrelsen den 6 okt.pdf

Skogsstyrelsen okt 2010.pdf

Rädda Svartedalen till Lnst om avverkningar 11 nov 2010

Rädda Svartedalen till Sveaskog 3 nov 2010

2011-01

Skogsägare i Svartedalens naturreservat. Skogssällskapet. Ännu inget svar från rättsenheten, trots påstötning via skrivelser mail och telefon

Rädda Svartedalen rättsenheten ver 13 maj 2009.pdf

Rädda Svartedalen skrivelse till Rättsenh 2010-03-08 (3).pdf

Rättsenheten påminnelseskrivelse 2010-09-12.pdf

2010-11-11

Begäran om att avvakta med skogsbruksåtgärder och planerade avverkningar i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område

2010-11-03

Till Sveaskog Angående begäran om stopp för skogsavverkningar och vidare utförsäljning av f.d. skyddsvärda kronoparker i Svartedalen samt begäran om att vissa av de resterande markområden istället används som bytesmark och att vissa avsätts som tätortsnära naturreservat.

2010-10-06

Radda Svartedalens Vildmark till Hensbackastiftelsen

Radda Svartedalens Vildmark till Lansstyrelsen 6 okt 2010.pdf

2010-10

Radda Svartedalens Vildmark till Skogsstyrelsen okt 2010.pdf

2010-09-12

Rattsenheten_paminnelseskrivelse_2010-09-12.pdf

2010-04-02

Svensk skogsbruksstandard enligt FSC

2009-12

Till Göteborgs kommun,

Betr. Skogssällskapets utförsäljning av ca 2000 ha av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område; en begäran om att Göteborgs kommun tar sitt ansvar för att förhindra att ett av Göteborgsregionens största och mest attraktiva naturreservat säljs ut på öppna marknaden och hitta en för alla parter godtagbar lösning.

2009-12

Till Lilla Edets kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen

Till Kungälvs kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen

Till Stenungsunds kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen

2009-11

Till Stiftelsen Skogssällskapets styrelse

 

Försäljning av Stiftelsens innehav i Svartedalen. Naturskyddsföreningen har följt frågan om Svartedalen, dels genom vår representant i stiftelsens styrelse, dels genom lokalt aktiva

2009-10-25

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

 

Angående ny och tidigare okänd kunskap om höga naturvärden och frågan om statligt inköp av mark i samband med Skogssällskapets försäljning

 

Stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av ca 2000 hektar skogsmark i Svartedalens naturreservat

2009-09-30

Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden:

2009-09-22

Rädda Svartedalens begäran om ett möte med stiftelsen Skogssällskapets styrelse och svar på Ert brev 2009-09-04.

2009-09-07

Skogssällskapet Mats JacobssonSkogsförvaltare Skogssällskapet

2009-09-

Övergripande Landskapsekologisk analys av Mikael Nilsson

2009-07-29

Skogssällskapets svar på Er inbjudan Kåre Ström

2009-05-13

Radda_Svartedalen_rattsenheten_ver_13_maj_2009.pdf

2009-03-08

Radda_Svartedalen_skrivelse_till_Rattsenh_2010-03-08.pdf

2009-

Svartedalens Naturreservat - En social rikedom värd att utveckla! Tony göransson

Skogssällskapet styrelsesvar Rädda svartedalen Björn Sprängare Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet

2008-11-20

Skogssällskapet skrivelse 20 nov 2008 Kåre Ström

2008-

Skogsinventering i Svartedalen SVD Rapp MN 5 områden (2)

2007-

Den fortsatta utvecklingen avseende Natura 2000-området Svartedalen SE0520142

Olof Pehrsson

2006-12-11

Naturum i Svartedalen, förslag från föreningen Rädda Svartedalen

2006-

Kompletterande information avseende störande skogsbruksverksamheter i Natura 2000-området Svartedalen SE0520142

Olof Pehrsson Rädda Svartedalens Vildmark

2005-11-07

Bevarandet av Naturreservatet Svartedalen i egenskap av natur- och friluftsområde samt Natura 2000-område Olof Persson

Kompletterande information avseende störande skogsbruksverksamheter i Natura 2000-området Svartedalen

2005-10-27

Hemställan om Natura 2000-skydd av orrspelsplats mellan Helgesjön och Stendammen i Svartedalen

Kåre Ström Rädda Svartedalens Vildmark

2005-10-17

Synpunkter på ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheterna Håltet 1:1 och Torskog 7:1, Lilla Edets kommun

2005-07-04

Gräsand Olof Persson

2005-03-

Projekt flodkräfta m.m.

Naturens pärlor i Kungälv

2005-01-28

Synpunkter på deltaljplan för Ödsmåls mosse och Södra Rörtången.

2005-

 

2005-

Från slott till koja i Svartedalens Vildmark Olof Pehrsson Rädda Svartedalens Vildmark

2005-

Hed Olof Pehrsson Rädda Svartedalens Vildmark

2005-

Efter stormen Olof Pehrsson, Rädda Svartedalens Vildmark

2005-

SLU,Svartedalens Naturreservat –en social rikedom värd att utveckla. Instutitionen för skogsskötsel. 2005:8, konsulthttps://stud.epsilon.slu.se/12742

2005-

Kattfotslav

2005-

Synpunkter på ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheterna Håltet 1:1 och Torskog 7:1, Lilla Edets Kommun

Kåre Ström Rädda Svartedalens Vildmark

2004-08-16

Från slott till koja i Svartedalens vildmark

Projekt för natur- och ekoturism i ett skogsområde som avses utvecklas som upplevelseområde med ostörd natur och med utrymme för hotade växt- och djurarter med bl. a. Natura 2000-status samt med ett bevarande av värden från ett tidigare kulturlandskap

2004-05-06

Kärna reningsverk remiss

Bilaga 1

2004-05

Lysegården Provtagning vid Lysegården och Väla bäck

Mars 2005

2004-

Biotoper för hotade arter, nyckel- och Natura 2000-arter i Svartedalen

Olof Pehrsson, Rädda Svartedalens Vildmark

2004-

Förslag till restaurering av ett hedlandskap i Svartedalen, & Bilaga

Olof Pehrsson, Naturskyddsföreningen i Kungälv

2002-09

Blomkålssvamp Olof Persson

2001-09-30

skrivelse 30.9. 2001 till sveaskog, S.Bleckert Kronoparken Hålt i Stenungsund, förslag till framtida utveckling av området

2001-

Ljunghedsprojektet i Svartedalen – lägesrapport 1

1998-

Förslag till restaurering av kulturlandskap med ljunghed vid Romelanda Torp, Svartedalen

Olof Pehrsson & Bertil Jansson, Rädda Svartedalens Vildmark

Restaurering av Ljunghed bilaga 2

1989-

Sällsynta växter i Kungälvstrakten Harry Andersson

1961-

Torvupptagning

 

 

 

 

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se