Rapporter 2013-2014

Olämplig vindkraftsetablering vid Dalen, Kungälvs kommun, med anledning av förekomst av flera lokaler av hedjohannesört, Hypericum pulcrum, samt häckande trana, Grus grus.

 

Läs mer:

Laddas ner som .pdf fil

Laddas ner som .pdf fil

2013-11-27

 

Remissvar i sista stund kommer här (svar senast 28 nov). Ett kompletterande svar till Svenska Kraftnät KLICKA HÄR

2013-10-17

Länsstyrelsens svar ang. vår begäran om skydd av f.d. Kronorparken Hålt

 

 

 

Klicka på dokumentet så blir det större.

 

Se mer bilder i Bildgalleriet.

Begäran om skydd av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd med anledning av avverkningsanmälan av värdefull skog på Brattås 1:1, ägare Sveaskog

 

2013-06-19

Sveaskog har lämnat in en avverkningsanmälan på 6,2 hektar skog på fastigheten Brattås 1:1. Spekeröd Ucklum. Fastigheten ligger inom f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd (bilaga 1)

 

Avverkningsanmälan

Anmälan berör ett stort område av naturskogskaraktär med omväxlande hällmarkspartier med äldre tallar med blåbärsris och ljung samt äldre grandominerad blandskog och våtmarker. I öster gränsar området till en djupt nedskuren bäckravin. I Hålt finns västlig taiga och..... Läs mer

 

Svenska kraftnät har planer på att bygga en ny kraftledning genom Svartedalen.

 

2013-02-03

Ett av förslagen går från Västergård via Dala, Ranneberg fram till befintlig 130kV -ledning vid Klarevatten.

Bifogar länken till Svenska kraftnäts hemsida samt Samrådshandlingar.

Det är informationsmöte den 5:e i Lilla Edet.

http://www.svk.se/projekt/samtliga-projekt/Skogssater-Stenkullen/

 

 

 

Vad händer i Svartedalen?

En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA

 

2013-12-04

Denna digra och innehållsrika rapport har sammanställts av MN Naturdokumenta, Michael Nilsson 2010 på uppdrag av Rädda Svartedalens Vildmark. Den finns nu även tillgänglig i digital form på vår hemsida ( se …). Den innehåller alla tänkbara uppgifter om Svartedalens naturreservat, friluftsliv, markägarfrågor, skogshistoria, naturvärden, Natura 2000, tidigare naturinventeringar och rödlistade arter samt hur läget är för särskilt skyddsvärda fågelarter i reservatet. Den belyser även skogsbruket och naturvårdskonflikterna kring avverkningar och skogsbruksplaner. Här redovisas även stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av skogsmarken på den öppna marknaden och vad det inneburit samt framtidsscenarier och förslag på strategi för ett utökat skydd av skogen i Svartedalens naturreservat.

 

Kåre Ström

Ordförande

 

Läs hela rapporten här,

 

den är uppdelad i tre delar pga filstorleken

 

Del 1....pdf-fil 3,5Mb

 

Del 2....pdf-fil 5,3Mb

 

Del 3....pdf-fil 5,2Mb

Rödlistade arter sidan 41-42

Begäran om samråd m.m. angående pågående avverkningar och andra problem i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område

2012-10-17

Skogssällskapets utförsäljning på den öppna marknaden av skogsmark i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område har dels medfört en successiv utarmning av den biologiska mångfalden och dels påverkat friluftslivet och ekoturismen negativt i områden. Även små arrendatorer av olika slag har drabbats av försäljningen genom kraftigt höjda arrenden och andra förändringar LÄS MER...

 

 

Mycket eller ingen naturhänsyn har tagits i skogsbruket. En del gallringar kan liknas vid rena slutavverkningar, bl.a. skogspartier med bok i välbesökta områden i södra Svartedalen.

 

Se bilderna på högersidan,

klicka på bilden och en större bild kommer fram.

 

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se