Rapporter Arkiv

Titel

Författare

Årtal

 

 

 

.pdf-filer fodrar Adobe Reader som kan laddas ner här.

 

 

 

Vad händer i Svartedalen?

En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA

Ladda ner

 

Del 1....pdf-fil 3,5Mb

 

Del 2....pdf-fil 5,3Mb

 

Del 3....pdf-fil 5,2Mb

 

Rödlistade arter sidan 41-42

 

Michael Nilsson

2012-12

RSV skrivelse om återplantering mm nov 2012

 

Kåre Ström

2012-11

Rädda Svartedalens Vildmark

2012-10-17

 

Begäran om samråd m.m. angående pågående avverkningar och andra problem i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område....pdf-fil

 

Kåre Ström

2012-10

Rädda Svartedalens Vildmark

2012-01-30

Till alla stödjande föreningar och enskilda medlemmar

 

RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK

Verksamhetsberättelse 2011

Rädda Svartedalens Vildmark får härmed redovisa följande verksamhetsberättelse för 2011, det fjortonde verksamhetsåret som formellt bildad förening, och med den huvudsakliga uppgiften att tillvarata Svartedalens natur-, kultur- och friluftsvärden inom Svartedalens f.d. kronoparker.

 

Verksamhetsberättelse 2011 Omslag

 

Rädda Svartedalens Vildmark Skrivelse till Rättsenheten

 

Kåre Ström

2012-01

PRESSKONFERENS

 

Torsdag 17/11 Kl. 10.00

 

Lindesjöns P-plats, Svartedalens naturreservat

 

Vägbeskrivning: Kör Trollhättevägen från Kungälv och vidare norrut utefter Göta älvs västsida. .pdf-fil

 

Kåre Ström

2011-11

Årsmöte.

 

Rädda Svartedalen-dagordning årsmöte 2011

Rädda Svartedalen Föreningsutskick slutversion 2011

Rädda Svartedalen Omslag årsberättelse 2010

 

Kåre Ström

2011-03

Gårdsjön.

 

Hensbackastiftelsen har svarat och angett att de har ställt sig positiva till en inlösen av området, men Länsstyrelsen har uppgivit att de inte har ekonomiska resurser för detta. Länsstyrelsen har inte lämnat skriftligt svar ännu till oss i frågan.

 

Hensbackastiftelsen 6 okt.pdf

Länsstyrelsen den 6 okt.pdf

Skogsstyrelsen okt 2010.pdf

 

Kåre Ström

2011-03

Skrivelser

 

Rädda Svartedalen till Lnst om avverkningar 11 nov 2010

Rädda Svartedalen till Sveaskog 3 nov 2010

 

Kåre Ström

2011-03

Skogsägare i Svartedalens naturreservat.

Skogssällskapet.

Ännu inget svar från rättsenheten, trots påstötning via skrivelser mail och telefon

 

Rädda Svartedalen rättsenheten ver 13 maj 2009.pdf

Rädda Svartedalen skrivelse till Rättsenh 2010-03-08 (3).pdf

Rättsenheten påminnelseskrivelse 2010-09-12.pdf

 

Kåre Ström

2011-01

Till Göteborgs kommun,

Betr. Skogssällskapets utförsäljning av ca 2000 ha av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område; en begäran om att Göteborgs kommun tar sitt ansvar för att förhindra att ett av Göteborgsregionens största och mest attraktiva naturreservat säljs ut på öppna marknaden och hitta en för alla parter godtagbar lösning.

 

Kåre Ström

2009-12

Till Lilla Edets kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen

Kåre Ström

2009-12

Till Kungälvs kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen

 

Kåre Ström

2009-12

Till Stenungsunds kommun, en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda markområden med stöd av den kommunala förköpslagen

 

Kåre Ström

2009-12

Till Stiftelsen Skogssällskapets styrelse

 

Försäljning av Stiftelsens innehav i Svartedalen. Naturskyddsföreningen har följt frågan om Svartedalen, dels genom vår representant i stiftelsens styrelse, dels genom lokalt aktiva

 

Mikael Karlsson

 

Naturskyddsföreningen

 

2009-11

Övergripande

Landskapsekologisk analys

 

Mikael Nilsson

2009-09

Svartedalens Naturreservat

- En social rikedom värd att utveckla!

 

Tony Göransson

2009-10

Skogssällskapet styrelsesvar Rädda svartedalen

 

Björn Sprängare Ordförande i Stiftelsen Skogssällskapet

 

2009

Skogssällskapet

 

Mats JacobssonSkogsförvaltare Skogssällskapet

2009

Skogssällskapets svar på Er inbjudan

 

Kåre Ström

2009

Skogssällskapet skrivelse 20 nov 2008

 

Kåre Ström

2008

Den fortsatta utvecklingen avseende Natura 2000-området Svartedalen SE0520142

 

 

Olof Pehrsson

Rädda Svartedalens Vildmark

2007

Kompletterande information avseende störande skogsbruksverksamheter i Natura 2000-området Svartedalen SE0520142

 

Olof Pehrsson

Rädda Svartedalens Vildmark

2006

Synpunkter på ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheterna Håltet 1:1 och Torskog 7:1, Lilla Edets Kommun

 

Kåre Ström

Rädda Svartedalens Vildmark

2005

Hemställan om Natura 2000-skydd av orrspelsplats mellan Helgesjön och Stendammen i Svartedalen

 

Kåre Ström

Rädda Svartedalens Vildmark

2005

Från slott till koja i Svartedalens Vildmark

 

Olof Pehrsson

Rädda Svartedalens

Vildmark

2005

Hed

Olof Pehrsson

Rädda Svartedalens

Vildmark

2005

Efter stormen

Olof Pehrsson,

Rädda Svartedalens Vildmark

 

2005

Biotoper för hotade arter, nyckel- och Natura 2000-arter i Svartedalen

Olof Pehrsson,

Rädda Svartedalens Vildmark

2004

Förslag till restaurering av ett hedlandskap i Svartedalen, & Bilaga

 

Olof Pehrsson,

Naturskyddsföreningen i Kungälv

2004

Förslag till restaurering av kulturlandskap med ljunghed vid Romelanda Torp, Svartedalen

Olof Pehrsson & Bertil Jansson,

Rädda Svartedalens Vildmark

1998

  • Bli MEDLEM!

 

Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.

 

Du kan bli stödmedlem,

 

Kontakta Stig eller Kåre.

 

Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

  • Friluftsliv»

 

Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.

 

  • Försvinnande Kulturmiljöer»

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...

 

 

 

Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå

 

Hur tar man sig då till Svartedalen?

 

Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.

 

Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.

 

Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

 

 

Copyright © All Rights. Reserved: Rädda Svartedalens Vildmark, www.raddasvartedalen.se