Årsmöte 2021


Årsmöte måndagen den 1 mars 2021 kl. 19:00. Kallelse och digitalt möte genom Skype.


Det kommer en mötesinbjudan till er mailadress. Klicka på länken för att delta på mötet. Anmälan till Kåre Ström (kaare.strom@gmail.com) eller Maria Aronsson (maria66aronsson@gmail.com).

Dagordning för årsmötet
1. Årsmötets öppnande.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Dagordningens godkännande.
5. Val av justeringsman jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för år 2020.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för år 2021 (i tur att avgå: Kåre Ström) och val av styrelseledamöter för 2021
    (i tur att avgå: Britta Svensson och Lars Petersson).
10. Val av styrelsesuppleanter för 2020 (i tur att avgå: inga suppleanter finns f.n.)
11. Val av revisorer.
12. Val av valkommitté.
13. Övriga frågor.
14. Årsmötet avslutas.

Strömstare  Foto: Kåre Ström  


Verksamheten i Svartedalen större frågor


¤ Skogsbruket och certifieringsfrågor (även i Hålt och Grandalen)
¤ Hemställan om skydd för f.d. kronoparken Hålt i Svartedalen
¤ Utvecklingsprojekt och skötselfrågor (Svartedalsrådet)
¤ Natura 2000 för Stendammenområdet.
¤ Föreningen har i år kämpat i 25 år (sedan 1996).


Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark
Valkommittén, år 2020, Johan Hjerpe, Michael Nilsson


Nuvarande ordinarie styrelse Förslag för verksamhetsåret 2021

 • Kåre Ström, ordförande omval
 • Stig-Erik Johannesson, sekreterare kvarstår på 1 år
 • Britta Svensson, kassör omval på 2 år
 • Lars Gerre kvarstår på 1 år
 • Thomas Myremark kvarstår på 1 år
 • Ingemar Pedersen kvarstår på 1 år
 • Lars Peterson omval på 2 år

 • Revisorer

 • Björn Thorén omval
 • Kurt Axelsson omval

  Valkommittè

 • Johan Hjerpe omval
 • Michael Nilsson omval

  Förslag till årsmötet 2021-03-01

  För verksamhetsåret 2021:
  Punkt 9. Val av ordförande (i tur att avgå: Kåre Ström). Förslag: omval
  Samt val av styrelseledamöter: (i tur att avgå: Britta Svensson och Lars Peterson)
  Förslag: omval av Britta Svensson och Lars Peterson
  Inga nyval till styrelsen
  Punkt 10. Val av styrelsesuppleanter: (i tur att avgå inga) Förslag: inga nya (som tidigare)
  Punkt 11. Val av revisorer: Förslag: omval av Björn Thorén och Kurt Axelsson
  Punkt 12. Val av valkommitté: Förslag: omval av Johan Hjerpe och Michael Nilsson

 • Valkommittén