Arkiv 2014

Hej alla naturvänner.


2014-06-09

Världsnaturfonden har nominerat Svartedalen till Naturens pärlor. Ett område i Västra Götaland som de anser behöver extra skydd. Så här skriver de:


Svartedalen är viktigt för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och lägerverksamhet. Svartedalens natur- och friluftsområde är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Det är ett sjörikt urbergslandskap där barrskogen dominerar. Näringsfattiga naturtyper präglar områdets flora men här finns också intressant lundflora. Flera ugglearter såsom hornuggla, kattuggla, sparvuggla, pärluggla och berguv häckar inom området. Även järpen observeras då och då.


 


Det vore ju fantastiskt om Svartedalen kom med i WWFs Naturens pärlor.


Du kan vara med och påverka detta genom att gå  in på länken nedan och rösta.


Skicka gärna sedan denna mejl vidare i ditt kontaktnät.


http://www.wwf.se/svenskaparlor/karta?parla=1066


2014-10-01


Skog skyddas för fågellivet i Svartedalen


Länsstyrelsen har beslutat att skydda ytterligare fyra delområden på sammanlagt 164 hektar i Svartedalens natur- och friluftsområde.


Läs mer på Länstyrelsens hemsida


2014-10-13

Beslut om ändring i Naturreservatet  Svartedalens natur- och fritidsområde i Kungälvs, Stenungsunda och Lilla Edets kommuner.


Här hittar du dokumentet från Länsstyrelsen angående detta.

Olämplig vindkraftsetablering vid Dalen, Kungälvs kommun, med anledning av förekomst av flera lokaler av hedjohannesört, Hypericum pulcrum, samt häckande trana, Grus grus.


Läs mer:

Laddas ner som .pdf fil

ner som .pdf fil


Klicka på kartan så får du en större bild.

2014-04-15 Karta Inventering Dalen

Kallelse till: Årsmöte

torsdagen den 3 april 2014

kl. 19.00, Miniaulan i Mimers hus, Kungälv

Följ länken för kallelsen


Efter årsmötet kommer en ”Svartedalskännare”, Göran Sändare, att berätta om "Gårdar och torp, bönder och torpare i gamla Spekeröd" i Svartedalen

Begäran om slutavverkning.

2014-01-22

Våge Svensson och Skogssällskapet har under de senaste dagarna gått in till Skogsstyrelsen och begärt att få slutavverka skogen en mängd skogsbestånd i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område. En av skogarna ligger alldeles intill Mörtevatten. Det har hittills strömmat in 14 anmälningar som avser mark på närmare 50 hektar!  Rädda Svartedalen ser med stor oro på omfattningen och effekterna och hur olika skyddsvärda fågelarter skall kunna klara sig på sikt. Föreningen förbereder skrivelser till såväl Länsstyrelsen som till Naturvårdsverket. Om något av områdena berör din pärla eller strövområde se länk:

https://drive.google.com/folderview?id=0BxTmtV6drburVXlpXzVxbndWRXM&usp=sharingEU-fåglar och skogsbruk

MN Naturdokumenta

Michael Nilsson

2013-09-01


i Svartedalens

Natura 2000-område


Klicka på kartan så hittar du rapporten i en .pdf


Arbetsdag i Svartedalen

Ett antal entusiaster i föreningen haft en arbetsdag i Svartedalen och röjt eldat och grillat korv vid Svarvareåsens gamla delvis igenväxta hemman i det gamla naturreservat väster om Kroksjön. Det är ett samarbetsprojekt med Västkuststiftelsen, där vi hjälper till med att restaurera och röja vid gamla torpruiner i naturreservatet. Det var ett styvt jobba att knalla över isar och stiglöst land med allehanda utrustning. Bland annat togs en del granar ned som växt upp mitt i jordkällarna.

Se mer bilder här

400 Kv-ledning

Skogsäter – Stenkullen, utredningsområden för olika alternativa ledningsdragningar


Föreningen Rädda Svartedalen kommer kraftfullt att motsätta sig det västra alternativet. 


Läs mer

En aktuell rapport!


Vad händer i Svartedalen?

En översiktlig

landskapsekologisk analys –    öLEADenna digra och innehållsrika rapport har sammanställts av MN Naturdokumenta, Michael Nilsson 2010 på uppdrag av Rädda Svartedalens Vildmark. Den finns nu även tillgänglig i digital form på vår hemsida ( se …). Den innehåller alla tänkbara uppgifter om Svartedalens naturreservat, friluftsliv, markägarfrågor, skogshistoria, naturvärden, Natura 2000, tidigare naturinventeringar och rödlistade arter samt hur läget är för särskilt skyddsvärda fågelarter i reservatet. Den belyser även skogsbruket och naturvårdskonflikterna kring avverkningar och skogsbruksplaner. Här redovisas även stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av skogsmarken på den öppna marknaden och vad det inneburit samt framtidsscenarier och förslag strategi för ett utökat skydd av skogen i Svartedalens naturreservat.


Kungälv den 4 december 2012


Kåre Ström

Ordförande


Läs hela rapporten här, 


den är uppdelad i tre delar pga filstorleken.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Begäran om samråd m.m. angående pågående avverkningar och andra problem i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område


Skogssällskapets utförsäljning på den öppna marknaden av skogsmark i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område har dels medfört en successiv utarmning av den biologiska mångfalden och dels påverkat friluftslivet och ekoturismen negativt i områden. Även små arrendatorer av olika slag har drabbats av försäljningen genom kraftigt höjda arrenden och andra förändringar   LÄS MER...

 


Mycket eller ingen naturhänsyn har tagits i skogsbruket. En del gallringar kan liknas vid rena slutavverkningar, bl.a. skogspartier med bok i välbesökta områden i södra Svartedalen.


Torparen Petter Håkansson, Gårevattensbacken, omkring 1900

Välkommen till Svartedalen !


I samband med Assi-Domäns förestående utförsäljning av Svartedalens Kronopark bildades den ideella föreningen, Rädda Svartedalens Vildmark,  under 1996 av ett stort antal natur-, frilufts- och hembygdsföreningar i Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Göteborg med ambitionen att försöka få tillstånd ett stort skyddat vildmarksområde i Svartedalen.

Läs gärna här om möjligheterna och arbetet med Svartedalen.

 


 


Skogen vräks ned

– inne i Svartedalens naturreservat!


Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå