Arkiv 2018

Nyheter 2018


Här hittar du årets nyheter i datumföljd

2018-11-01

Skrivelser angående:


Begäran om att avvakta genomförandet av planerade avverkningarna tills inventering, samråd och utredning om skydd av bl.a. nyckelbiotoper med anledning av 16 nya 2018 (för oss kända) avverkningsanmälningar av skogsbestånd i Svartedalens naturreservat, Natura 2000-område. Samt kronoparken Grandalen som tidigare övertagits av Sveaskog tidigare Assi-Domäns, och nu fått ny ägare. Läs dessa skrivelser HÄR


Motiv från Risveden Foto: Leif Danielsson


Årsmöte


Torsdagen den 5 april 2018 kl. 18.30,

hörsal 2 i Mimers hus, Kungälv 

                                                                                                             

Efter årsmötet kommer Leif Danielsson från Ale att visa bilder och berätta

om Risvedens naturreservat och vad eldsjälar har betytt för områdets utveckling.


Dagordning och kallelse hittar du härSvartedalens Pärlor


Säljes vid exkusioner och årsmöten samt av Akademibokhandeln i Kungälv


Läs mer


Aktuella frågor 2018-02-02


Ett samråd återuppstår efter önskemål av Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark, det s.k. ”Svartedalsrådet”, ett samrådsforum för frågor som rör Svartedalens naturreservat. Deltagare är föreningen, berörda kommuner, Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund, markägarna Våge och Helen Svensson, Södra Skogsägarna samt Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen som ansvarar för skötseln i den allmänägda delen av reservatet är sammankallande. Vi i föreningen vill bl.a. föreslå hyggesfria avverkningsmetoder och vänder oss mot återplantering av främmande trädslag som lärk.


Läs mer


Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå