Natur

Svartedalens rika naturvärden

 

I Svartedalens vildmarker finns en rikt varierad natur- ännulångtifrånutforskad.Den sönderbrutna topografin i en gammal bergskedja ger omväxling mellan sjöar, tjärnar och myrmarker mot en kontrast av skogsklädda bergshöjder upp till 180 möh mellan sprickdalarna. Kiselsyrerika, kalkfattiga bergsarter med blåbär och ljung dominerar, här finns också basiska grönstensområden som hållit stånd mot försurningen och ger utrymme för mer krävande växter såsom sårläka, blåsippa och skogsnycklar.


Närheten till havet ger en fuktig oceanisk klimattyp med en säregen moss- och lavflora (Atlantvitmossa) med ett flertal rödlistade arter. Ännu på 1800-talet dominerades Svartedalen av en hävdad ljunghed, men gammelskog finns ännu kvar, och nu har också ljungheden återtagits av en yngre barrskog, där också ek och bok ingår.Ännu finns ljunghedsarten hedjohannesört med 80-90 % av det totala svenska beståndet kvar. Den mångformiga naturen har skapat biotoper för en lång rad fågelarter med speciella krav, t ex storlom, trana, spillkråka, mindre och tretåig hackspett, pärl- och sparvuggla, tjäder, orre och järpe.


  • Rödlistade arter
  • Pollenanalys
  • Kattfotslav
  • Blomkålssvamp
  • Korallfingersvamp


Hela Svartedalens naturreservat har avsatts som Natura 2000 område för fågellivet (bl.a med hänsyn till arterna ovan) och föreningen försöker få tillstånd satsningar på dessa arter och deras biotoper.

Ett arbete har redan börjat att följa häckande och övervintrande sparvugglor och pärlugglor i Svartedalen. Vi försöker också få tillstånd ett EU-projekt om natur- kultur- och friluftsvärdena i samarbete med andra länder, England, Skottland, Irland och Spanien. Ett av huvudmålen är att återskapa tidigare ljunghed samt restaurera gamla kulturmiljöer, torphemman, i Svartedalen.


 Grötevattnet

Ljunghed

Hur tar man sig då till Svartedalen?


Svartedalen ligger drygt 2 mil norr om Göteborg och omfattar totalt ca 12 000 hektar, varav de centrala delarna, kronoparken utgör ca 4500 hektar. Det ligger i tre kommuner mellan E6 och Göta älv, Kungälv i söder, Lilla Edet i nordost och Stenungsund i nordväst.


Svartedalens vildmark bildar en mosaik av hällmarker, raviner, skog, sjöar och våtmarker, där man kan uppleva storslagna natur- och kulturmiljöer, tystnad och vildmarkskänsla.


Svartedalen ger också goda möjligheter till ett rikt friluftsliv; bad, kanoting, bärplockning, sportfiske, orientering, vandring mm...

  • Bli MEDLEM!


Rädda Svartedalen är en sammanslutning av olika föreningar.


Du kan bli stödmedlem,


Kontakta Stig eller Kåre.


Alternativt gå med i någon av våra stödjande föreningar.

 

  • Friluftsliv»


Svartedalen är ett mycket populärt friluftsområde. Under sommarhalvåret har mätningar visat attt tiotusentals människor besöker området. Men också under vintern söker sig människor hit.


  • Försvinnande Kulturmiljöer»

 

I södra delen av Svartedalen finns inslag av bokskog och lämningar efter säregna kulturmiljöer från en gången tid...
Denna karta går att köpa i Kungälvs bokhandel eller hos Kungälvs Turistbyrå