Historia

Historik

 


Bakgrund


Föreningen bildades i samband med att frågan om Assi-Domäns förestående utförsäljning av sitt skogsinnehav i området var aktuell 1996. Svartedalen omfattar ca 20 000 hektar, varav 12 000 är av riksintresse för friluftslivet och naturvården.


Assi-Domäns marker, de s k "kronoparkerna" utgörs av 4 500 hektar. En effekt av Domänverkets bolagisering har blivit att staten till marknadspris tvingas köpa mark som man innan bolagiseringen skulle kunnat reservera för naturvårdsändamål.


Under hösten 1996 bildades ett naturvårdsområde på 2600 hektar. Detta innebär visserligen att friluftsaktiviteter kan fortsätta, men skogsavverkningar med kalhyggen, utbyggnad av skogsbilvägar och annan exploatering kan också tillåtas.


Stora värdefulla marker utanför naturvårdsområdet, bl a Stendammen, en vildmark av skogar och myrar i Lilla Edet och Stora Holmevatten i Jörlanda, gammelskog, torp och stenärdsgårdar lämnades helt oskyddade.


Stora natur- och kulturvärden riskerade därmed att spolieras.


 

Målsättning

 


Föreningen är en ideell och har som mål :


 


Att verka för ett utökat skydd av Svartedalens natur-, kultur- och friluftsvärden genom bildande av naturreservat eller andra skyddsformer för Assi-Domäns kronoparker, ca 4500 hektar.

 


Att genom informationsverksamhet, utställningar, exkursioner och föreläsningar skapa en opinion hos allmänheten för Svartedalens vildmark och för att bevara dess stora natur-, kultur- och friluftsvärden.

 


Att bedriva insamlingar till stöd för markinköp och skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer i Svartedalen.

 


Att insamlade medel används för opinionsbildande verksamhet och för inköp av mark i Svartedalen. Marken skall förvaltas av Västkuststiftelsen eller en för ändamålet särskild bildad stiftelse eller fond.